Investigacion

Convocatoria ERC Advanced Grants 2015

 

erc h2020

La Comissió Europea ha publicat, amb data 10 de febrer de 2015, una convocatòria del programa Ciència Excel·lent d’Horitzó 2020, gestionada pel Consell Europeu de Recerca,anomenada Advanced Grants

Aquests ajuts ofereixen una oportunitat de finançament per projectes de totes les àrees del coneixement, amb un criteri de selecció basat enl’excel·lència científica de la persona investigadora i del seu projecte.

La convocatòria vaadreçada als investigadors i les investigadores consolidats com a líders de recercaindependents, animantlos i animant les a dur a terme projectes de recerca pioners ialtament innovadors, en la frontera del coneixement, en tots els camps d’investigació.

Les persones sol·licitants han d’estar en actiu i haver assolit fites significatives en laseua recerca en els darrers 10 anys.

El personal investigador de la Universitat de València interessat en presentar una proposta de projecte per a les subvencions de l’ERC, pot contactar amb nosaltresmitjançant la nostra adreça de correu operuv@uv.es o el telèfon 963983621, per tald’obtenir el nostre suport tècnic i assessorament.

A continuació se n’indiquen les dades bàsiques. La informació completa i presentació depropostes en línia es troba al Portal del Participant, en l’enllaç següent:


• ERC-2015-AdG Advanced Grants:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-adg.html

Advanced Grants

Codi de la convocatòria: ERC-2015-AdG

Panels: La convocatòria té tres panels diferenciats, amb la mateixa data d’acabament deltermini de presentació de propostes. Els panels són: Ciències físiques i enginyeries,panels PE1 PE10; Ciències de la vida, panels LS1 LS9; Ciències socials i humanitats,panels SH1-SH6.

Pressupost indicatiu: 630.000.000 euros per a atorgar un nombre aproximat de 280subvencions.

Subvenció: fins a un màxim de 2.500.000 euros per a un període de 5 anys. No obstantaixò, es pot sol·licitar una quantitat addicional de fins a un màxim de1.000.000 euros, sota unes condicions especials (vegeu ne el Programa de Treball 2015 de l’ERC).

Termini de presentació de propostes: el termini acaba el 2 de juny de 2015 a les 17.00 h. (hora local de Brussel·les)

Característiques

  • Els projectes han de ser molt ambiciosos, pioners i noconvencionals

Les investigacions propostes a l’ERC han de tenir objectius ambiciosos, tant pel que fa a les fites científiques previstes, com a la creativitat i l’originalitat dels plantejaments. Les propostes han de suposar reptes pioners i d’un ample abast, que tinguen relació amb els camps abordats. Han d’incloure metodologies noves, pioneres o no convencionals, el risc de les quals estiga justificat per la possibilitat d’assolir avenços importants amb repercussió més enllà d’un determinat àmbit o disciplina de recerca.

  • Només per a directores i directors de recerca excepcionals

Els i les sol·licitants de les subvencions de les Advanced Grants de l’ERC(anomenats/des investigadors/res principals) han d’estar en actiu, amb un historialimportant de fites en recerca durant els darrers 10 anys. Els/les investigadors/resprincipals han de ser líders excepcionals pel que fa a l’originalitat i la importància de lesseues aportacions investigadores. No estan previstes qualificacions específiques enmatèria de requisits acadèmics.

  • Finançament atractiu i a llarg termini

La quantia de les subvencions Advanced de l’ERC serà d’un màxim de 2,5 milionsd’euros per a un període de 5 anys (es prorratejarà en els projectes de durada menor). Noobstant això, es podrà facilitar una quantitat addicional de 1,0 milions d’euros per a cobrircostos acceptats d’establiment dels investigadors principals i les investigadoresprincipals que es traslladen des de tercers països a la UE o a un país associat, o per al’adquisició d’equipament d’alt nivell. La subvenció podrà cobrir fins al 100% dels costostotals directes i elegibles del projecte, més una aportació de fins al 25% d’aquests enconcepte de costos indirectes. Les particularitats i condicions per al finançament s’hiindiquen en el contracte de subvenció de l’ERC, compost principalment d’un «contractebàsic» entre l’ERC i la institució d’acollida i un «contracte suplementari» entre aquesta il’investigador o investigadora principal.

  • En mans de persones expertes i distingides

L’avaluació de les propostes està a càrrec de persones expertes internacionals deprestigi, aplicant com a únic criteri l’excel·lència científica. Aquest criteri s’aplicarà tant al’avaluació del projecte científic com a l’avaluació de la investigadora o investigador principal. Els experts i les expertes avaluen i qualifiquen les propostes. Les que superen el llindar de qualitat s’hi inclouen a una llista per ordre de puntuació. Depenent delpressupost disponible per a la convocatòria, s’aplica un tall pressupostari a la llista, de manera que únicament s’ofereix una subvenció a les propostes situades en els llocssuperiors, fins a que s’exhaureix el pressupost.

  • Participació dels membres de l’equip de recerca i publicació deplaces vacants

Les subvencions de l’ERC financen projectes liderats per un únic investigador (investigador/a principal) que pot contractar com a membres del seu equip a personal investigador de qualsevol nacionalitat. També es possible que un o varis membres del’equip residisquen a un país no europeu. L’/la investigador/a principal pot publicar lesvacants del seu equip d’investigació per al seu projecte de l’ERC al portal Euraxess-Jobs.

Restriccions a la presentació de propostes

-Un investigador principal pot presentar vàries propostes per a diferents convocatòries del’ERC pertanyents al mateix Programa de Treball, però només s’avaluarà la primeraproposta elegible.

-Un investigador pot participar, com a Investigador Principal o com a Coinvestigador,només a un projecte de l’ERC .alhora.

-Un investigador que haja participat com a Investigador Principal en un projecte de l’ERCno pot presentar una proposta per a una altra subvenció de l’ERC, excepte si el projecteexistent acaba, com a màxim, dos anys després de la data d’acabament del termini depresentació de propostes.

-Un investigador principal, la proposta del qual va ser qualificada amb la categoria “C” en les convocatòries de Starting, Consolidator o Advanced publicades sota el programa detreball 2014, no pot presentar cap proposta per a les convocatòries esmentades,publicades sota el programa de treball 2015 o 2016.

-Un investigador principal, la proposta del qual va ser qualificada amb la categoria “B” en les convocatòries de Starting, Consolidator o Advanced publicades sota el programa detreball 2014, no pot presentar cap proposta per a les convocatòries esmentades,publicades sota el programa de treball 2015.

Atenció: Els investigadors principals que actuen com a membres dels Panelsd’Avaluació tenen restriccions específiques (vegeu-ne el text complet en el Programa deTreball 2015 de l’ERC).