Investigacion

Convocatòria Programa VLC-BIOCLÍNIC 2017

La Universitart de València i el Insitut d'Investigació Sanitaria INCLIVA acorden donar continuïtat al Programa VLC-BIOCLÍNIC i fer pública aquesta III Convocatòria, que té per objecte la concessió d’ajudes per a la realització de projectes d’R+D conjunts entre investigadors d’ambdues entitats, així com l’aprovació de les bases que regularan aquesta concessió.
Els dos subprogrames aprovats en aquesta convocatòria 2017 són els que s’estableixen en els annexos I i II que s’enuncien més avall.
  • Subprograma A. Ajudes per a la realització d’accions exploratòries per a la formulació de nous projectes d'innovació en cooperació UV-INCLIVA.
  • Subprograma B. Ajudes per a la realització de projectes col·laboratius innovadors.
 
La concessió d'ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
 
FINANÇAMENT
 
El pressupost total del Programa VLC-BIOCLÍNIC-2017 per als dos subprogrames serà d’un màxim de 80.000 €, 40.000 € per al subprograma A i 40.000 € per al subprograma B, finançats conjuntament per la UV i el INCLIVA.
 
Aquesta dotació màxima es pot ampliar en funció de les dotacions pressupostàries que es puguen aportar abans de la resolució definitiva de concessió de les ajudes, sense necessitat de publicar una nova convocatòria.
 
Les ajudes poden finançar totalment o parcialment el pressupost sol·licitat i la quantia es determina, en cada cas, d’acord amb els criteris d’avaluació i selecció.
 
Subprograma A
La dotació màxima total de la Universitat de València, corresponent el subprograma A, serà de fins a 20.000 €
Cada projecte obtindrà un finançament màxim de 4.000 €.
 
Subprograma B
La dotació màxima total de la Universitat de València, corresponent el subprograma B, serà de fins a 20.000 €
Cada projecte obtindrà un finançament màxim de 10.000 €.
 
PERÍODE D’EXECUCIÓ

El període d’execució dels projectes finançats en qualsevol dels subprogrames serà de 12 mesos des de la data de la resolució de concessió definitiva.
 
FORMALITZACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds per als dos subprogrames romandrà obert des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al Tauler Oficial de la Universitat de València fins al 20 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 
La forma de presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació és la següent:
  • Implenar el formulari de sol·licitud, segons un model adequat per a cadascun dels subprogrames, que se subministra en les pàgines web següents:
  • Pàgina de VLC-BIOCLINIC: www.vlc-bioclinic.es
  • Pàgina de l’INCLIVA: http://www.incliva.es/ayudas-a-la-investigacion  
  • Pàgina del Servei d’Investigació i Innovació de la UV

Presentació de les sol·licituds originals i documentació addicional, si s’escau, sense perjudici del que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú,  en qualsevol dels registres següents:

UV: Registre d’Entrada presencial o Valisa Electrònica de la Universitat de València, adreçades al Vicerectorat d’Investigació i Política Científica.

INCLIVA: Registre d’Entrada de l’INCLIVA, dirigides a la Direcció Científica.

Una vegada presentada la sol·licitud, s’ha de trametre, en format pdf i per correu electrònic, a les adreces següents: vlc-bioclinic@uv.es / vlc-bioclinic@incliva.es

La sol·licitud ha d’anar signada per cadascun dels investigadors principals de cada entitat.
 
Més informació consultant les bases de la convocatòria.
 
Bases
Formulario PROGRAMA VLC-BIOCLINIC 2017 SUBPROGRAMA A
Formulario PROGRAMA VLC-BIOCLINIC 2017 SUBPROGRAMA B