Investigacion

Programa VLC - Bioclinic 2016: Convocatòria d’ajudes per al foment de la col·laboració UV- INCLIVA

Amb la finalitat de promoure la investigació traslacional multidisciplinària y transferència de coneixement entre investigadors de la Universitat de València i de l’INCLIVA ambdues entitats van posar en marxa el Programa VLC-BIOCLÍNIC a l’àrea de salut. Un any més, ambdues institucions han decidit donar continuïtat al programa VLC-BIOCLÍNIC mitjançant la financiació tant d’accions exploratòries de nous projectes en cooperació com la realització de projectes innovadors en col·laboració.

El Programa VLC-BIOCLÍNIC consta de dos Subprogrames:

- Subprograma A. Ajudes per a la realització d’accions exploratòries per a la formulació nous projectes d'innovació en cooperació UV-INCLIVA. Amb aquesta acció es vol generar sinergies i aflorar aliances entre els diferents investigadors d’ambdues entitats, a fi d’aconseguir que les innovacions resultants de la investigació translacional redunden en benefici dels pacients Aquest subprograma té una financiació máxima de 4.000€ per projecte.

- Subprograma B. Ajudes per a la realització de projectes col·laboratius innovadors. Aquestes ajudes seran destinades a finançar projectes col·laboratius de desenvolupament tecnològic en salut, basats en resultats previs ja comprovats, amb clara orientació innovadora i de transferència de coneixement. Aquest subprograma consta d’un presupost màxim de 10.000€ per projecte.

La publicació d’ambdues convocatòries está prevista per al pròxim 15 de Juny i finalitza el 5 de Juliol de 2016.

La concessió d'ajudes es realitzarà en règim de concurrència competitiva d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació exigits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Presentació de Manifestacions d’Interès per a la cerca de socis:

Amb l'objectiu de trobar el soci més adequat en l'altra entitat, aquells investigadors que ho estimen oportú, tindran la possibilitat d'emplenar Manifestacions d'Interès, descrivint breument la idea i el perfil de soci que es necessita. Aquestes Manifestacions poden ser problemes tècnics/clínics no resolts i capacitats/tecnològiques que poden donar solució a aqueixos problemes.

Podran emplenar-se les Manifestacions d'Interès a través del formulari contingut en la pàgina web

www.vlc-bioclinic.es/propuestas/.

Així mateix, es podran consultar les idees publicades que cerquen soci en l'altra institució en

www.vlcbioclinic.es/busqueda-socios/

Amb les manifestacions rebudes, desde l’OTRI, es farà una búsqueda entre els investigadors/professionals d’amdues entitats i es proporcionarà les dades de contacte dels possibles socis.

El termini per a la recepció de manifestacions d'Interès serà des del 31 de Maig fins al 14 de Juny de 2016.

Més informació: http://www.vlc-bioclinic.es