Investigacion

Programa “VLC-Bioclinic 2016”, Subprograma A i Subprograma B

Bioclinic_LOGO

El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica de la UV, conjuntament amb l’INCLIVA, convoquen el Programa “VLC-Bioclinic 2016”, Subprograma A i Subprograma B, de concessió d’ajudes per a projectes d’investigació en cooperació entre investigadors d’ambdues entitats.

L’avanç constant de la tecnologia, unit a la seua aplicació a l’àrea de la Biomedicina, ha permès millorar en gran manera el diagnòstic i tractament de pacients en nombroses patologies. No obstant açò, el grau de complexitat actual fa imprescindible l’existència d’una col·laboració estreta multidisciplinària entre investigadors de ciències bàsiques i experimentals, ciències de la vida, ciències humanes i socials o d’enginyeria amb investigadors de perfil biomèdic, a fi de desenvolupar i posar en pràctica, de forma més eficaç i efectiva, les innovacions sorgides.

En resposta a aquesta situació i l’èxit de la passada convocatòria l’Institut de Recerca Sanitària INCLIVA i la Universitat de València han decidit donar continuïtat al Programa VLC-BIOCLÍNIC, mitjançant el finançament d’activitats en cooperació en I+D+i.

L’objectiu del Programa és fomentar els projectes col·laboratius de recerca traslacional i de transferència de coneixement a l’àrea biomèdica, a fi d’aconseguir que les innovacions resultants de la recerca biomèdica multidisciplinària i interinstitucional redundin en benefici dels pacients.

Algunes de les accions posades en marxa per 2016 són:

Convocatòria d’Ajudes a Projectes Coordinats UV-INCLIVA 2016: Subprograma A i Subprograma B

  • Subprograma A. Ajudes per a la realització d’accions exploratòries per a la formulació de nous projectes d’innovació en cooperació UV-INCLIVA. Amb aquesta acció es vol generar sinèrgies i aflorar aliances entre els diferents investigadors d’ambdues entitats i orientar la seua activitat cap a temes innovadors. Aquest subprograma té un finançament máxim de 4.000€ per projecte.
  • Subprograma B. Ajudes per a la realització de projectes col·laboratius innovadors. Aquestes ajudes seran destinades a finançar projectes col·laboratius de desenvolupament tecnològic en salut, basats en resultats previs ja comprovats, amb clara orientació innovadora i de transferència de coneixement, amb un finançament màxim de 10.000€ per projecte.

La convocatòria s’obrirá el día 15 de juny i romandrà oberta fins al 5 de juliol.

Presentació de Manifestacions d’interès/Cerca de Socis:

Divulgació d’idees o problemes no resolts en L’INCLIVA o en la UV, a fi de buscar socis en l’altra institució.

1.- Presentació d’una manifestació d’interès  (idea de projectes i/o problema a resoldre): complimentant un formulari en la pàgina:http://www.vlc-bioclinic.es/propuestas

2.- Cerca de socis: mitjançant la consulta de les idees publicades que busquen soci en l’altra institución.

Aquestes manifestacions poden ser problemes tècnics/clínics no resolts i capacitats/tecnologies que puguen donar solució a aquests problemes.

Les propostes dels investigadors/professionals d’ambdues entitats que requereixen d’un soci de l’altra entitat podran emplenar les seues Manifestacions d’Interès a través de la pàgina web http://vlc-bioclinic.es/propuestas, descrivint breument la idea i el perfil de soci que necessita. Amb les manifestacions rebudes, des de l’OTRI, es farà una cerca entre els investigadors/professionals d’ambdues entitats i es proporcionaran les dades de contacte dels possibles socis.

El termini per a la recepció de manifestacions d’interès s’inicia el dimarts 31 de maig i finalitza el dimarts 14 de juny.

Per a més informació:

www.vlc-bioclinic.es

Boletín VLC-BIOCLINIC 2016

OTRI-UV:

vlc-bioclinic@uv.es

www.uv.es/otri

OTRI INCLIVA:

vlc-bioclinic@incliva.es

www.incliva.es